російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Формування професійних компетенцій сучасного вихователя дошкільного навчального закладу для здійснення ефективного виховання та розвитку дошкільників на основі компетентнісно-орієнтованого підходу.Систематизування знань слухачів щодо необхідних умов для здійснення ефективної роботи з дітьми дошкільного віку у ЗДО. Організація життєдіяльності дошкільників.Організація навчально-пізнавальної діяльності у дошкільному навчальному закладі та планування освітньої роботи з дітьми. Підготовка вихователів до реалізації логіко-математичного розвитку дітей в сучасних умовах ЗДО. Ознайомлення слухачів з основними поняттями теорії елементарної математики та логіки, особливостями дитячих уявлень про кількість, простір, час і т.д.; з методами та формами навчання дітей математики в різних вікових групах дитячого садка, спираючись на вимоги дидактики; орієнтуватись в новинках дидактичних ігор.Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку.Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти. Спільна робота дошкільного закладу і школи.

Лекція Лекцій (28)
Завдання Завдань (12)Склад курсу

Частина 1. Професійний модуль. Психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу, сучасні педагогічні практики, інновації (Стукас Е.А., канд.пед.наук, кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Формування професійних компетенцій сучасного вихователя дошкільного навчального закладу для здійснення ефективного виховання та розвитку дошкільників на основі компетентнісно-орієнтованого підходу.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (1)Частина 2. ІКТ-модуль (Старший викладач Шапірова Н.П.) Інформаційно - комунікаційні засоби навчання як інструмент розвитку ключових компетентностей особистості


Мета модуля: Формування ІКТ - компетенцій для забезпечення реалізації завдань дошкільної освіти. Завдання модуля : Систематизувати знання щодо: сучасних технічних засобів навчання; державного урегулювання оновлення змісту дошкільної освіти; компетентнісно орієнтованого підходу. Формувати уміння: аналізувати сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій; використовувати діяльнісний підхід до організації навчально - виховного процесу у дошкільному закладі; здійснювати вибір засобів ІКТ відповідно до актуальних завдань дошкільної освіти. Розвинути установки щодо: саморозвитку та самоосвіти; трансформації перспективного педагогічного досвіду колег для застосування у власній діяльності; забезпечення інтегративного підходу до розвитку ІКТ- компетентності як ключової.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Нормативно-правовий модуль.(Ст.викладач Фурсенко Л.І.) "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників".


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Суспільно-гуманітарний модуль. "Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення". Левчишен Д.І., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ


Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 5. Модуль «Методичні та дидактичні аспекти формування ключових компетенцій засобами фахової діяльності» (ст.викладачі: Стукас Е.А., Левчишена О.М., Скрипник В.В. Топор І.М.)


Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства. Базовий компонент дошкільної освіти: реалізація компетентнісного підходу щодо розвиненості, навченості та вихованості дітей дошкільного віку.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)Частина 6. Фаховий модуль. Тем.бл.Організація життєдіяльності дітей у розвивально-виховному просторі дошкільного навчального закладу (Скрипник В.В, ст.викл. кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Пріоритетні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів - переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (1)Частина 7. Фаховий модуль. Тематичний блок. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку (Скрипник В.В, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


- забезпечення логіко-математичного розвитку дітей в освітньому середовищі ДНЗ;- зміна позиції педагога та дитини в освітньому процесі з суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні;- надання пріоритету заняттям інтегрованого типу.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (2)Частина 8. Фаховий модуль. Тематичний блок. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку(Килівник О.В., ст.викл. кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Формування у вихованців комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Адже мовне збагачення відіграє першочергову роль у засвоєнні дитиною культури, отже, і в її пізнавальному й особистому розвитку.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)